Η εταιρεία μας

παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις και για βιομηχανίες καπνού

Για θαλάμους συντήρησης καπνού κατασκευάζονται ψυκτικές μονάδες με ή χωρίς σύστημα παραλληλισμού συμπιεστών

Η ψυκτική μονάδα αποτελείται από όλες τις αναγκαίες ψυκτικές διατάξεις όπως :

 • Συμπιεστές

 • Ελαιοδιαχωριστές
 • Βάνες κατάθλιψης
 • Φιάλη υγρού (receiver)
 • Υγροδείκτες
 • Φίλτρα γραμμής υγρού
 • Φίλτρα αναρρόφησης
 • Accumulators
 • Κύκλωμα λαδιού με βάνα, δείκτη, πλωτήρα και μαγνητική βαλβίδα

Το σύστημα συνοδεύεται από κεντρικό ηλεκτρικό πίνακα που περιέχει όλες τις απαραίτητες διατάξεις για το κύριο και το βοηθητικό κύκλωμα όπως :

 • κεντρικό διακόπτη
 • ασφάλειες
 • χρονικά ρελαί
 • θερμικά ρελαί
 • ρελαί ισχύος
 • Κλέμες
 • Ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας και βλάβης
 • Επιτηρητή τάσης
 • Όργανο ελέγχου συμπιεστών