Η εταιρεία μας

Παρέχει άρτιες και ολοκληρωμένες λύσεις για βιομηχανίες επεξεργασίας κρέατος

Ψυκτικές εγκαταστάσεις

Μια βιομηχανία ιχθυοκαλλιέργειας και ιχθυοσυσκευασίας έχει ένταση και πολυπλοκότητα εργασίας.

Οι χώροι παραγωγής οφείλουν να είναι κλιματισμένοι για αυτό και στις περιπτώσεις αυτές προχωράμε με λύσεις βιομηχανικού κλιματισμού

Με το σύστημα παραλληλισμού συμπιεστών καλύπτεται τόσο το συνολικό φορτίο της ψυκτικής εγκατάστασης όσο και το μερικό φορτίο στην περίπτωση που δεν υπάρχει ζήτηση από όλους τους ψυκτικούς θαλάμους και τους χώρους παραγωγής.

Το σύστημα παραλληλισμού συμπιεστών αποτελείται από όλες τις αναγκαίες ψυκτικές διατάξεις όπως :

 • Συμπιεστές
 • Ελαιοδιαχωριστές
 • Βάνες κατάθλιψης
 • Φιάλη υγρού (receiver)
 • Υγροδείκτες
 • Φίλτρα γραμμής υγρού
 • Φίλτρα αναρρόφησης
 • Accumulators

Κύκλωμα λαδιού με βάνα, δείκτη, πλωτήρα και μαγνητική βαλβίδα

Κεντρικός ηλεκτρικός πίνακας

Το σύστημα συνοδεύεται από κεντρικό ηλεκτρικό πίνακα που περιέχει όλες τις απαραίτητες διατάξεις για το κύριο και το βοηθητικό κύκλωμα όπως :

 • κεντρικό διακόπτη
 • ασφάλειες
 • χρονικά ρελαί
 • θερμικά ρελαί
 • ρελαί ισχύος
 • Κλέμες
 • Ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας και βλάβης
 • Επιτηρητή τάσης
 • Όργανο ελέγχου συμπιεστών

Ψυκτικοί θάλαμοι

Οι ψυκτικοί θάλαμοι για μια βιομηχανία επεξεργασίας κρέατος είναι συντήρησης και κατάψυξης. Σε κάθε ψυκτικό θάλαμο τοποθετείται αεροψυκτήρας ψυκτικού φορτίου ανάλογου των προϊόντων των θαλάμων, της ζητούμενης θερμοκρασίας, της θερμοκρασίας εισόδου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι:

Σε θαλάμους και χώρους παραγωγής όπου τα εντόσθια των ζώων είναι εκτεθειμένα , απαιτείται ειδικός αεροψυκτήρας είτε ανοξείδωτος είτε με εποξεική βαφή ώστε να αποφευχθούν οι αλλοιώσεις στα μεταλλικά τους μέρη που προκαλούνται από έκλυση διαλυμάτων αμμωνίας

Στην Attica Frigo προμηθεύουμε επίσης:

τις ψυκτικές πόρτες των θαλάμων καθώς και τις διάφορες πόρτες των χώρων παραγωγής όπως swing doors και ανοιγόμενες με τη δυνατότητα ειδικού ανοίγματος για τα τσιγκέλια

Μπροστά από κάθε θάλαμο υπάρχει και ο σχετικός υποπίνακας με τους ανάλογους αυτοματισμούς όπως :

 • Κεντρικό διακόπτη on/off
 • Όργανο ελέγχου θερμοκρασίας – υγρασίας
 • Ασφάλειες
 • Ρελαί
 • Ενδεικτικές λυχνίες λειτουργίας, απόψυξης, πίεσης, αντιστάσεων και ανεμιστήρων

Μια βιομηχανία επεξεργασίας κρέατος έχει μεγάλη παραγωγική διαδικασία για αυτό και οι χώροι παραγωγής πρέπει να είναι κλιματισμένοι και έτσι προχωράμε με λύσεις βιομηχανικού κλιματισμού
Στον κεντρικό κλιματισμό εγκαθίστανται ειδικοί αεροψυκτήρες τύπου μπλαφονιέρας οι οποίοι βαστούν το χώρο σε θερμοκρασίες κάτω των 18°C.