• Με ξεχωριστά διαμερίσματα
 • Με ράφια σε κάθε διαμέρισμα
 • Κατάλληλο για εφαρμογές εστίασης και ζαχαροπλαστικής

 • Ο κλασικός λυόμενος θάλαμος
 • Δυνατότητα δυο θαλάμων με κοινό τοίχωμα
 • Κατάλληλο για εφαρμογές εστίασης και καταστημάτων τροφίμων όπως κρεοπωλεία, μανάβικα

 • Στις διαστάσεις που επιθυμεί κάθε φορά ο πελάτης
 • Με εδράσεις (όχι κλειδιά)
 • Κατάλληλο για εφαρμογές βιοτεχνικές και βιομηχανικές (πχ συσκευαστήρια)

Ψυκτικές πόρτες

 • Για μεσαίους και μεγάλους ψυκτικούς θαλάμους
 • Με οδηγούς για την κύλιση και χερούλι για το άνοιγμα
 • Κατάλληλο για εφαρμογές βιομηχανικές όπου απαιτείται συνεχές άνοιγμα και κλείσιμο της πόρτας

 • Για μεγάλα ανοίγματα διέλευσης από ψυχόμενο χώρο σε χώρο.
 • Με μεντεσέδες και κλείστρα
 • Με φινιστρίνι

 • Η κλασική πόρτα για μικρούς ψυκτικούς θαλάμους
 • Με μεντεσέδες και κλείστρα
 • Κατάλληλη για μικρές εφαρμογές όπως ψυκτικοί θάλαμοι καταστημάτων εστίασης, κρεοπωλεία κτλ